Více o mně

Členem advokátní komory jsem od roku 2013, kdy jsem navázal na rodinnou tradici svého otce, renomovaného advokáta JUDr. Zdeňka Altnera.

Byl to právě můj otec, který mě vedl nejprve během koncipientské praxe, následně v začátcích samostatné advokátní kariéry a poskytl mi celou řadu cenných rad a doporučení. Z mnohých rad čerpám dodnes, ale rozšiřuji je o nové výklady a zkušenosti, které jsem získal během výkonu advokacie.

Po jeho smrti pokračuji ve 22 let trvajícím soudním sporu s bývalou vládní politickou stranou ČSSD. 

Před vlastní advokátní praxí jsem působil u soudu a v několika renomovaných advokátních kancelářích, ve kterých jsem získal řadu cenných zkušeností ze všech právních odvětví.      

V současné době se specializuji zejména na právo občanské, trestní právo, právo nemovitostí a obchodní právo.

Váš právník

Mgr. Patrik Altner

Naše advokátní kancelář od roku 2013 zajišťuje komplexní právní služby zastupování při soudních sporech, jakož i všestranné právní poradenství fyzickým osobám, živnostníkům, malým a středním podnikům, tak i velkým společnostem. V případě soudního sporu se nebojíme velkých kauz a silných protivníků. Zvládáme oblasti práva dle potřeb klienta. Jako zkušení advokáti, kteří mají za sebou již stovky sporů, víme, že mnohdy je nejlepším řešením dohoda, a tedy při právním zastupování volíme tu cestu, která je ekonomicky nejvýhodnější pro klienta.

SLUŽBY

Naše advokátní kancelář se zaměřuje zejména na:

Trestní řízení

Trestní právo

Nabízíme vám své znalosti a dlouholeté zkušenosti v oblasti trestního práva, které jistě pomohou klientům, a to jak fyzickým, tak právnickým osobám. Každému případu a jeho problému věnujeme maximum času, úsilí, zkušeností a znalostí. Našim cílem je zajistit klientům co nejlepší a nejpřijatelnější výsledek případu. V úseku trestního práva nabízíme služby v oblasti obhajoby klientů v přípravném řízení a v trestním řízení před soudy všech stupňů – podezřelých, obviněných, obžalovaných a poškozených. Rovněž zajišťujeme obhajobu při podmíněném propuštění z výkonu trestu odnětí svobody. Účastníme se úkonů ve věznici, před policií, před soudy. Navštěvujeme klienty ve věznicích i mimo pracovní dobu.

Máme zkušenosti s obhajobou v trestních věcech od méně závažných trestných činů až po nejzávažnější trestné činy.

Rovněž zastupujeme klienty při vymáhání majetkové a nemajetkové újmy včetně nákladů právního zastupování po státu v případě zproštění obžaloby či nesprávného postupu správních orgánů.

Právní poradenství

Občanské právo

Pro naše klienty jsme připravení poskytnout právní poradenství či vyhotovit nejrůznější typy smluv, jako například smlouvy kupní, nájemní, darovací, o zřízení služebnosti (věcného břemene), smlouvy o zápůjčce apod.

Poskytujeme právní služby při zastupování v nejrůznějších soudních řízeních, jako je například vymáhání náhrady škody, vymáhání pohledávek či další soudní řízení. Poskytujeme též právní pomoc při zastupování v dědickém řízení.

Rozvodová řízení

Rodinné právo

Poskytujeme právní služby v oblasti práva rodinného, a to zejména v rozvodovém řízení, vypořádání a péče o nezletilé – určení výživného a styku.

Při zastupování v rozvodovém řízení se snažíme věc přednostně vyřešit dohodou, pokud to není možné, máme bohaté zkušenosti ze soudních sporů a pro klienty vždy vyvineme maximální úsilí, abychom dosáhli úspěchu.

Příprava smluv, revize

Nemovitosti

V oblasti práva nemovitých věcí poskytujeme klientům komplexní právní služby:  

  • veškeré služby v rámci převodu nemovitých věcí,
  • jednání s realitními kancelářemi,
  • příprava a revize smluv rezervačních, kupních a darovacích smluv, smluv nájemních.
  • ověřujeme podpisy a poskytujeme advokátní úschovy,
  • klienty dále zastupujeme v řízení před katastrálními úřady.
  • vyhotovujeme smlouvy o nájmu bytu či prostor sloužících k podnikání.

Smlouvy, pracovní řády

Pracovní právo

Máme rozsáhlé zkušenosti v oblasti pracovního práva a pro naše klienty a to jak zaměstnance, tak právnické osoby, pro které poskytujeme komplexní právní služby v oblasti pracovního práva. Připravíme či provedeme revize pracovní smlouvy, dohody, výpovědi, či vytýkacích dopisů. Připravujeme komplexní pracovní řády, kolektivní smlouvy a směrnice.